Strona główna| Mapa strony| Kontakt
Dziś jest środa, 27 październik 2021    Zegar 08:28:08

Inwestycje

Galeria

Dane Urzędu

Urząd Gminy w Sicienku
ul. Mrotecka 9
86-014 Sicienko

tel. 52 58-70-400, 52 58-70-401
fax 52 58-70-407
e-mail: gmina@sicienko.pl
www: www.sicienko.pl

NIP: 953-10-23-659
Regon: 000547023

 

Godziny pracy Urzędu Gminy w Sicienku:

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 8.00 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.30

Wyprawka szkolna 2015

1. KOMU PRZYSŁUGUJE DOFINANSOWANIE NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW:
a) Uczniom:

klasy III szkoły podstawowej,

klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

klasy IV technikum.

b) uczniom:

słabowidzącym,

niesłyszącym,

słabosłyszącym,

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klas I, II i IV, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klas I i IV, lub liceów plastycznych.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, lub szkół ponadgimnazjalnych dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

Przepisu powyższego nie stosuje się do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy I i II szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy.

2. KRYTERIA PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA:
a) kryterium dochodowe: pomocy udziela się uczniom wymienionym w punkcie 1a pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 574 zł netto,
b) decyzja dyrektora szkoły (poza kryterium dochodowym) – pomocy udziela się uczniom niespełniającym kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (m.in. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm, narkomania, zdarzenia losowe).
Liczba uczniów mogących otrzymać dofinansowanie w tym trybie jest ograniczona do 5% ogólnej liczby uczniów w gminie z klas objętych programem.
c) niepełnosprawność – pomocy udziela się uczniom wymienionym w punkcie 1b, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

3. WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

1) 225 zł dla ucznia:
a) uczęszczającego do klasy III szkoły podstawowej albo klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
b) słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi - uczęszczającego do klasy III szkoły podstawowej albo klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego,
c)z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym - uczęszczającego do klasy III, V i VI szkoły podstawowej albo klasy II i III gimnazjum, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego, albo uczęszczającego do szkoły ponadgimnazjalnej.
2) 770 zł dla ucznia:
a)niesłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi - uczęszczającego do klasy III szkoły podstawowej albo klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego,
b) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym - uczęszczającego do klasy III, V i VI szkoły podstawowej albo klasy II i III gimnazjum, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego,
c) niesłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi - uczęszczającego do klasy V i VI szkoły podstawowej, klasy V i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia albo klasy II i III ogólnokształcącej szkoły baletowej, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego.
3) 325 zł - dla ucznia: słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi - uczęszczającego do klasy V i VI szkoły podstawowej, klasy V i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia albo klasy II i III ogólnokształcącej szkoły baletowej, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego.
4) 350 zł - dla ucznia: słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi - uczęszczającego do klasy II i III gimnazjum, klasy II i III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy II i III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych albo klasy V i VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego.
5) 607 zł - dla ucznia: niesłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi - uczęszczającego do klasy II i III gimnazjum, klasy II i III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy II i III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych albo klasy V i VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego.
6) 445 zł - dla ucznia:
a) uczęszczającego do klasy IV technikum,
b) słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi - uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego, technikum, klasy IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej albo liceum plastycznego.
7) 390 zł - dla ucznia: słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi - uczęszczającego do zasadniczej szkoły zawodowej.
8) 175 zł - dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczającego do klasy I lub II szkoły podstawowej - w przypadku gdy nie korzysta z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.


4. JAK OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
a) Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.
b) W terminie do 4 września 2015 roku należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2015/2016,
c) Do wniosku należy załączyć zaświadczenie o wysokości dochodów lub w uzasadnionych przypadkach oświadczenie o wysokości dochodów w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku,
d)  W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.
e) W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego – zamiast zaświadczenia
o wysokości dochodów – należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
f) W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, u którego dochód w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, a w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa np. bezrobocie, sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm lub narkomania (art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej) – zamiast zaświadczenia wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie.
g) Podstawą do wypłaty dofinansowania jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub rodzica, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów dydaktycznych (w oświadczeniu winna znaleźć się informacja o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna".

Dodatkowe informacje na temat dofinansowania oraz wzory wniosków można uzyskać
w szkołach:
Zespół Szkół w Sicienku, tel. 52 5870569
Zespół Szkół w Wojnowie, tel. 52 5870566
Szkoła Podstawowa w Kruszynie, tel. 52 3815106
Szkoła Podstawowa w Samsiecznie, tel. 52 5828933
Szkoła Podstawowa w Strzelewie, tel. 52 5831780
Szkoła Podstawowa w Trzemiętowie, tel. 52 3815486


Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. poz. 938).
 


wróć

Kalendarium imprez

Październik 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Wyszukaj imprezę

Data od: Data do:
Szukana fraza

Sonda

Co sądzisz o witrynie Gminy Sicienko?
zobacz wyniki

Copyright © 2009 Urząd Gminy Sicienko

Projekt i realizacja MPMedia